تاريخ روز : شنبه 07 خرداد 1401

شركت سرمایه گذاری سلیم

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

📣))) اطلاعیه واریز سود سهام شرکت سرمایه‌گذاری سلیم

🔹 بـه اطـلاع سـهامداران محتـرم شـرکت سـرمایه گذاری سـلیم می‌رسـاند، پیـرو مجـامع برگـزار شـده ایـن شـرکت، سود سهام نقدی مصوب بابت عملکرد سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در روز پنجشنبه چهارم آذرمــاه (۱۴۰۰/۰۹/۰۴) بـه حسـاب سـهامداران، نـزد شـرکت تعاونی‌اعتبـار واریز خواهد شد.

🔹لازم به ذکر است، با تصمیم هیات مدیره، مبنـی بـر مسـاعدت بـه سـهامداران صـبور و گرامـی، مقـرر شـد، سـود نقدی سـال مـالی ۱۳۹۹ (مصـوبه مجمـع عمـومی عادي مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹) چنـد مـاه زودتـر از موعـد قـانونی واریز گردد.

🔹گفتنی‌ست، سود نقدی به حساب تمامی سـهامدارانی کـه نزد شرکت تعاونی‌اعتبارحساب داشته باشند واریز خواهد شد و آن دسـته از سـهامدارانی کـه بـدهی تسهیلات خرید سهام خود را تسـویه نکرده‌انـد، این مبلغ براساس ماده‌ي پنج "قرارداد جعاله منعقده فی‌مابین سهامداران با شرکت تعاونی‌اعتبار کارکنان ایران خودرو" و تبصره‌ي ذیل آن، از بابت تسویه بخشی از بدهی تسهیلات، توسط شرکت تعاونی اعتبار برداشت خواهد شد.  
🔹همچنـین افـرادی کـه خـارج از گـروه ایران خودرو نسـبت بـه خریـد سـهام شـرکت سـرمایه‌گذاری سـلیم اقدام نموده و یـا حسـابی نـزد تعاونی‌اعتبـار ندارنـد، می‌تواننـد بـا مراجعـه به پورتال امور سهام این شرکت به نشانی  www.salimstocks.com پس از تکمیـل اطلاعات هویتی و حساب بانکی خود، فرم تکمیلی را به پست الکترونیکی mali@saliminvest.com یا شماره فکس ۴۴۲۰۳۳۵۲ ارسال نمایند.

🔹شماره‌های تماس اداره امور سهام شرکت سرمایه‌گذاری سلیم: ۴۴۲۰۳۳۵۲ و ٤٤٢٠٢١٨٨

جهت دانلود فرم روی لینک زیر کلیک نمایید

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی